เรามีความภาคภูมิใจในการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ผู้ที่มุ่งมั่นการสอบและใส่ใจงานบรรจุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการของเรา มีเครื่องมือทดสอบหลากหลายที่มีความแม่นยำสูง จัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวก การทดสอบความสมบูรณ์แบบของงานพิมพ์และภาชนะบรรจุภัณฑ์

วิธีการทดสอบ ดำเนินการตามมาตรฐานนานาชาติ (American Standard Testing Material: ASTM)
แผนการสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินใจตาม MIL-STD 105E